Kuv Mam Tos

Song Length 4:10 Genre World - Asian
Era 2000 and later

Lyrics

koj puas tseem noj qab nyob zoo (Are you still doing good)
thiab koj puav tseem nco qab txog kuv (do you still think of me?)
hey
kuv xav tham nrog koj ib pliag, (want to talk to you for a bit)
twb sib ncaim tau ob peb xyoo no los koj puas muaj dua tus tshiab, (been apart for a bit, I wonder if you've found someone new)
yog tsis muaj ces mloog kuv thiab, (If not listen to me)
cov lus hais ntawm kuv lub siab, (the words coming from my heart)
hais rau koj kuv yeej tsis dag, txoj kev hlub kuv yeej muaj tiag, (Telling you that I would never lie, the words im speaking are true)
kuv tseem nco txog thaum wb mus ua si koj lam txawj tso dag (I still remember all of those times we had and you would joke around)
hais rau kuv tia yog kuv tsis tau koj seb kuv yuav ua li cas (telling me if I couldn't have you what would I do?)
seb kuv lub neej kuv yuav nyob li cas (what would I do with my life)
ua rau kuv xav tia kuv tsis xav mag (Makes me not want to)
raug txoj kev ua lub neej yuav tsis muaj koj nyob ntawm kuv ib sab
(recieve a life where I don't have you by my side)
koj nyob ntawm kuv ib sab (by my side)
lawv tsis hlub koj tiag los kuv lub siab mam hlub kom tag, (if they don't love you, I will love you with all my heart)
hlub cuag wb yog ib roj ntsav, nyob ua ke wb lub neej thiaj kaj, (love you like we're family, together our life would be better)
txawm lawm cem txog wb los zoo, txoj kev hlub nws yeej tsis tag, (even if they hate that's better, because the love will never end)

(Chorus)
thaum koj ncaim kuv mus ua, (when you left me)
rau kuv lub siab nyob tsis tus os, (it made my heart unstable)
koj puam tseem nco, (do you still remember
cov lus kuv hais rau koj (the words I've told you)
baby kuv mam tos (I'll wait for you)
baby kuv mam tos (I'll wait for you)
tos koj rov lo (till you come back)
tos koj rov lo (till you come back)
vim kuv tseem nco txog koj cov lus ua koj tau hais tseg rau kuv (because I still remember the words you left me with)

(Verse 2)
vim tias kuv tseem nyob li qu (because I've been the same)
txawm kuv tsis muaj nyiaj muaj kub, (even if I have no money)
los thov koj txais kuv txoj kev hlub, (I hope you accept my love)
thov koj txais kuv txoj kev nyiam, (I hope you accept my heart)
thov koj txais kuv txoj kev zoo, (I hope you accept my kindness)
txawm kuv tsis muaj tej yam zoo kuv tau ntsib koj ces yeej muaj hmoo heev lawm (even if I don't have everything in the world, I got to meet you which is enough for me)
mus kawm ntawv los tsis xav kawm (without you here I don't want to go school)
mus hu nkauj los hu tsis zoo, (without you here I don't want to sing)
nyoj lub siab xwm tsis sav tawm, (I only have you within my heart)
yog koj ua rau kuv vwm tag, (its because of you that I'm going crazy)
tsis paub seb yuav xav li cas, (don't know how to feel about it)
kuv tsuas paub tias yog tsis muaj koj ces kuv lub neej yuav los nag, (i just know that if I don't have you then my world will be filled with rain)
muaj neeg phem los txhob xav txog, (even with the bad around us don't think about it)
muaj neeg rub los yeej tsis ntog, (even if they try to pull us down we won't fall)
tseem muaj kuv los nyob ntawm no, (you still have me here)
kuv thiab li tau qia rau koj, (that's why I have to tell you)
yog koj twb muaj ib tug hlub lawm los lub kuv mam nyoj ntsia ntsoov tos, (even if you've found someone new I'm still here watching from afar)
yog tias nws twb tsis hlub koj thov nco qab tia kuv nyob ntawm nov, (if he doesn't love you, remember that I'm still here)

(Chorus)
thaum koj ncaim kuv mus ua, (when you left me)
rau kuv lub siab nyob tsis tus os, (it made my heart unstable)
koj puam tseem nco, (do you still remember
cov lus kuv hais rau koj (the words I've told you)
baby kuv mam tos (I'll wait for you)
baby kuv mam tos (I'll wait for you)
tos koj rov lo (till you come back)
tos koj rov lo (till you come back)
vim kuv tseem nco txog koj cov lus ua koj tau hais tseg rau kuv (because I still remember the words you left me with)

Producer DJ Pain 1
This track is on 1 Broadjam Top 10 Lists
Top 10 List Rank
World - Asian #6

Kuv Mam Tos

Other Songs By David Yang

Song
Actions
Take You Away
Pop - General
Plays: 167
Spotlight
Pop - Standards
Plays: 48
View All Songs
Clean Clean

Clean Clean

Artist Name
00:00 / 00:00